Privacyverklaring

 
 

Privacyverklaring Cees ten Thije Coaching & Training

Cees ten Thije van Cees ten Thije Coaching & Training, gevestigd aan Slaakstraat 5-4hg, 1078 BC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ceestenthije.nl, cees@ceestenthije.nl, Slaakstraat 5-4hg, 1078 BC Amsterdam, 06- 50693901. Cees ten Thije is de Functionaris Gegevensbescherming van Cees ten Thije Coaching & Training. Hij is te bereiken via cees@ceestenthije.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cees ten Thije Coaching & Training verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van hun diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in gesprek, correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cees ten Thije Coaching & Training verwerkt in geanonimiseerde gespreksverslagen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Mentale en fysieke staat, persoonlijke geschiedenis, actuele persoonlijke gebeurtenissen, persoonlijke doelstellingen voor zover van toepassing op de gezamenlijk overeengekomen doelstellingen van een coaching, coachtraject of training.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cees ten Thije Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Offertes, facturatie, betaling en evaluatie
- Bellen, e-mailen of bezoeken indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Optimale begeleiding in het behalen van samen overeengekomen coaching- en trainingsdoelstellingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Cees ten Thije Coaching & Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Cees ten Thije Coaching & Training bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Cees ten Thije Coaching & Training hanteert de volgende bewaartermijn voor uw persoonsgegevens t.b.v. administratieve doeleinden: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn). Gespreksverslagen zijn geanonimiseerd en voor derden niet te herleiden tot herkenbare personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cees ten Thije Coaching & Training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cees ten Thije Coaching & Training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cees ten Thije Coaching & Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou worden beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar cees@ceestenthije.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cees ten Thije Coaching & Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cees ten Thije Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Cees ten Thije via cees@ceestenthije.nl.