tree-247122.jpg
nature-972129_1920.jpg
purposes-1963850.jpg
lettering-1634764.jpg
meadow-196567_1920.jpg
education-1580143.jpg
tree-247122.jpg

verbetering dynamiek professionals, werkrelaties, teams, organisaties


- Identiteit, patronen en vaardigheden;
- Persoonlijke en groepsdynamiek;
- Programma's coaching en training;
- Werkwijze;
- Opdrachtgevers.

SCROLL DOWN

verbetering dynamiek professionals, werkrelaties, teams, organisaties


- Identiteit, patronen en vaardigheden;
- Persoonlijke en groepsdynamiek;
- Programma's coaching en training;
- Werkwijze;
- Opdrachtgevers.

Identiteit 

Als ervaringsgerichte coach en trainer werk ik integraal op identiteit, patronen en vaardigheden. Binnen het onderwerp identiteit kijk ik samen met jou vanuit het heden naar het verleden met als doel te komen tot een optimale vervulling van jouw behoeften en doelen. Daarbij besteed ik veel aandacht aan zingevingsvragen, je waarden en morele kompas, je drijfveren en je vaardigheden, waarin inbegrepen je kwaliteiten en talenten. Coaching en training is vooral gericht op het proces van reflecterend stilstaan bij het heden, reflecterend terugkijken naar het verleden en reflecterend vooruitkijken naar de toekomst. Vragen (plus bijbehorende oefeningen) die hier aan de orde komen, zijn o.a.: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar sta ik nu? Waar wil ik heen? Hoe kom ik daar? Wat kan ik al? Wat heb ik nog te leren? Wat draag ik bij? Wat breng mij dat?

patronen

Bij patronen speelt o.a. het verleden een grote rol. Dat wat je vroeger bent tegengekomen heeft grote invloed op je handelen nu. Patronen kunnen helpen en belemmerend zijn. Het is van belang om zicht te krijgen op beide soorten patronen. Samen maken wij inzichtelijk welke ervaringen uit het verleden bij jou tot sterke overtuigingen over jezelf en anderen hebben geleid. En hoe deze zich hebben ontwikkeld tot patronen. Het is ook mogelijk om patronen te veranderen of te doorbreken, zonder terug te kijken naar het verleden, bijvoorbeeld met behulp van een alternatieve denkstrategie. Coaching en training is vooral gericht op het proces van herkennen, erkennen, veranderen of hanteren. Vragen (plus bijbehorende oefeningen) die hier aan de orde komen zijn o.a.: Welke patronen belemmeren mij of helpen mij om mijn behoeften te vervullen en mijn doelen te realiseren? Welke ervaringen liggen hieraan ten grondslag? Wat is er nodig om het patroon te doorbreken?

 

vaardigheden

Onder vaardigheden versta ik het geheel aan kwaliteiten en talenten die jou helpen om je behoeften te vervullen en/of verder te komen in je leven en werk. Met vallen en opstaan ben je erachter gekomen wat je al kan en waar je nog iets hebt te leren of te verbeteren. Nieuwe situaties vragen aanpassing. Aanpassing vraagt soms nieuwe vaardigheden. Dit speelt zowel in de levensloop als in de loopbaan. Coaching en training is vooral gericht op het proces van leren door veel te oefenen en te reflecteren op wat je doet en wat je voelt. Vragen die hier aan de orde komen zijn o.a.: Wat heb ik nog te leren of te verbeteren om mijn behoeften te vervullen en mijn doelen te realiseren? Wat is het effect van het realiseren van mijn doel? Wat brengt mij (en mijn omgeving) het vervullen van een behoefte?


 

nature-972129_1920.jpg

Persoonlijke en groepsdynamiek


- Dynamiek;
- Verbinding;
- Onderstroom, bovenstroom.

Persoonlijke en groepsdynamiek


- Dynamiek;
- Verbinding;
- Onderstroom, bovenstroom.

persoonlijke dynamiek

De optelsom van je identiteit, patronen, vaardigheden en bijbehorende levensthema's resulteren in een persoonlijke dynamiek. Zichtbaar gedrag waarop mensen je beoordelen en waarderen. Dit gedrag, hoewel slechts een topje van de ijsberg, heeft logischerwijs de grootste impact op jouw omgeving. Je zichtbare gedrag heeft invloed op je loopbaan, je liefdesrelatie, vriendschappen, je relatie met je kinderen, familieleden enzovoort. Het is dan ook zaak dat je zicht krijgt op dit gedrag. Met dit inzicht en bewustzijn kun je duurzaam je omgeving positief beïnvloeden. Zicht krijgen vergt dieper onderzoek dan uitsluitend kijken naar wat en hoe je de dingen doet. De bron van je zichtbare gedrag bevindt zich in het deel van de ijsberg dat zich juist onder het wateroppervlak bevindt. In mijn coaching en training richt ik mij daarom ook op de diepte.

Verbinding, groepsdynamiek

Heb je zicht op je dynamiek, de ontstaansgeschiedenis, de invloed die je hebt op jouw omgeving, en kun je vanuit zelfbegrip bewuste gedragskeuzes maken, dan ben je verbonden met jezelf. Vanuit zelfverbinding kun je je verbinden met je omgeving. Je snapt de ander beter, je hebt meer begrip voor wat die ander doet of juist niet doet, je accepteert die ander gemakkelijker, en je geeft gemakkelijker aan wat er bij jou speelt. Die verbinding kun je heel sterk voelen als de ander ook verbonden is met zichzelf. Verbinding speelt in relatiedynamiek, groepsdynamiek en organisatiedynamiek. Deze dynamieken komen voor in allerlei systemen, zoals o.a. gemeenschappen, organisaties, families, gezinnen. Meerpersoonsdynamiek kan niet worden los gezien van persoonlijke dynamiek en vice versa.

Onderstroom, bovenstroom

In verbinding is vertrouwen een belangrijke factor. Is er wantrouwen, durven mensen zich niet uit te spreken of anderen aan te spreken dan kunnen sluimerende conflicten ontstaan. Gevoelens en gedachten blijven bedekt, er wordt niet volgens de afspraken gehandeld. Er is sprake van sabotage of passieve agressiviteit. Plotseling kom je erachter dat zich van alles heeft afgespeeld in je organisatie zonder dat je het doorhad. Dat er sprake is van belemmerende dynamieken. Word je plotseling overvallen met allerlei problemen, brandjes die je moet blussen, conflicten die je moet oplossen, projecten die spaak lopen. Vergelijk het met een veenbrand, die plotseling kan oplaaien tot een vuur. Of met een onderstroom, een stroming onder het wateroppervlak die erg gevaarlijk is voor zwemmers. In de onderstroom draait het om sociaal emotionele aspecten. Het is van belang om hieraan aandacht te geven en een sfeer te creëren waarin mensen zich kunnen uiten. Conflicten in de bovenstroom zijn een waardevolle bron voor verandering en groei. Zo weet jij waar je aan toe bent. En wat jou te doen staat. 

purposes-1963850.jpg

Programma's coaching en training


- (Persoonlijk) Leiderschap;
- Groepsdynamiek;
- Loopbaan en Talent;
- Management;
- Purpose;
- Persoonlijke effectiviteit.

Programma's coaching en training


- (Persoonlijk) Leiderschap;
- Groepsdynamiek;
- Loopbaan en Talent;
- Management;
- Purpose;
- Persoonlijke effectiviteit.

(persoonlijk) Leiderschap 

Ervaringsgerichte coaching en training voor individuele professionals, teamleden, teamleiders, directeuren gericht op het verbinden van de identiteit en eigenheid en persoonlijke en professionele doelen aan de rol van leider. Vaardigheden en onderwerpen als eigenaarschap, zelfsturing, zelfreflectie, zelfbewustzijn, omgevingsbewustzijn, doelen stellen, samenwerken, communiceren, empathie, integriteit, optimisme, inspiratie, storytelling, compassie, zingeving.

groepsdynamiek (teams)

Ervaringsgerichte coaching en training voor teams gericht op de vraag: Hoe werken wij ieder vanuit de eigen identiteit en eigenheid, persoonlijke en professionele doelen optimaal samen aan het realiseren van gemeenschappelijke organisatiedoelstellingen? Vaardigheden en onderwerpen als: samenwerken, communiceren, doelen stellen, zelfreflectie, zelfsturing, zelfbewustzijn, omgevingsbewustzijn, sociaal emotionele aspecten, taakaspecten.

Loopbaan en talent

Ervaringsgerichte coaching voor professionals gericht op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Waar wil ik heen? Hoe kom ik daar? Vaardigheden en onderwerpen uit purpose en persoonlijk leiderschap.


management

Ervaringsgerichte coaching en training voor managers gericht op managementvaardigheden als communiceren, samenwerken, plannen, doelen stellen, stresshantering, conflicthantering,  problemen oplossen, gespreksvoering.

Persoonlijke effectiviteit

Ervaringsgerichte coaching en training voor individuele professionals gericht op vaardigheden als timemanagement, plannen, eigenaarschap, stresshantering, zelfsturing, zelfreflectie, zelfbewustzijn, omgevingsbewustzijn.

 


 

purpose

Ervaringsgerichte coaching en training voor individuele professionals, teams en organisaties gericht op identiteits- en zingevingsvragen en vaardigheden als doelen stellen, zelfreflectie, zelfsturing, zelfbewustzijn, omgevingsbewustzijn.

lettering-1634764.jpg

Werkwijze Professionals, Werkrelaties, Teams en Organisaties


- Ervaringsgericht;
- Vraag en Doel;
- Programma;
- Thema en Methodiek;
- Ethische Code:
- Tarief.

Werkwijze Professionals, Werkrelaties, Teams en Organisaties


- Ervaringsgericht;
- Vraag en Doel;
- Programma;
- Thema en Methodiek;
- Ethische Code:
- Tarief.

Ervaringsgericht, zorgvuldig confronterend

Ik werk ervaringsgericht. Dit betekent dat leren door oefenen en reflectie op wat je doet en wat je voelt centraal staan. Daarbij hanteer ik een integrale benadering. Levensloop en loopbaan zijn nauw met elkaar verweven, zoals ook identiteit, patronen en vaardigheden, denken, voelen en handelen of hoofd, hart en handen nauw met elkaar verweven zijn. Inzicht en vaardigheden worden vooral verkregen door ervaringsoefeningen. Heel hard blijven oefenen op een vaardigheid zonder te begrijpen waarom het nou niet lukt om deze onder de knie te krijgen is een ineffectieve bezigheid. Het is van belang om te weten wie je bent, waardoor je wordt gedreven of waar je van opbrandt en te begrijpen waarom je de dingen doet zoals je ze doet voordat je aan de ontwikkeling of verbetering van een vaardigheid toekomt. Hiervoor moet je weleens even vallen, ervaren wat er allemaal is of was, of juist niet is of was. Dit kan verhelderend zijn, maar ook confronterend. Als coach en trainer draag ik zorg voor een zachte landing en zorgvuldige confrontatie. En daarmee zorg ik voor een plek waar je veilig kunt ervaren en veilig kunt leren.

thema en methodiek


Ik besteed veel aandacht aan belemmerende werk- en organisatiepatronen - mechanismen die een effectieve samenwerking of functie-uitoefening in de weg staan - het levensverhaal van mijn cliënten of de ontstaansgeschiedenis van een organisatie, emoties en (fysieke) gevoelens. Hierbij zet ik integraal methodieken in als NLP, Transactionele Analyse, Systemisch Werken en Voice Dialogue. Mijn cliënten leren zichzelf kennen, patronen herkennen, doorbreken of hanteren en krijgen zicht op hun potentieel - hun capaciteiten en kwaliteiten - en leren dit benutten. Ik bied op individueel niveau inzicht in de persoonlijke dynamiek en op groeps- of teamniveau inzicht in de groepsdynamiek. Met als belangrijkste resultaten o.a.: (zelf)bevrijding, optimaal functioneren, bevordering van wederzijds begrip en positieve onderlinge beïnvloeding en hierdoor een effectievere communicatie en samenwerking, meer plezier en beweging in leven en werk, meer lerend en innoverend vermogen, minder verzuim, wendbaarder organisaties, betere organisatieresultaten.  Ik zie als mijn bestemming: mensen en organisaties helpen positieve beïnvloeders van zichzelf en hun omgeving te worden. Een context die niet alleen snapt maar ook voelt waar je voor staat en gaat. Ik word gevraagd voor leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, talentontwikkeling, loopbaancoaching, effectief communiceren, persoonlijke effectiviteit. Mijn aanpak sluit onder meer aan bij LEAN, Agile, Design Thinking, Theory U.

traject, Programma


Kort cyclisch, gedeelde verantwoordelijkheid
Ik geloof in een kort cyclische stap-voor-stap benadering. Een coachings- of trainingstraject begint bij mij met een helder uitgangspunt en een helder doel. En duidelijke afspraken over de aanpak. We zijn samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. Van de coachee en trainee wordt eigen verantwoordelijkheid verwacht.

Duur, interval, inhoud
Een individueel coachings- of trainingsprogramma bestaat bij mij doorgaans uit 5-8 sessies ad 2 uur, met een interval van 2 of 3 weken. Een enkele sessie is ook mogelijk. Een programma voor een groep of team omvat meerdere dagdelen met een interval van 2 of 3 weken. Het programma en/of een sessie omvat meestal een realitycheck, reflectiegesprek, stukje theorie, ervaringsoefeningen en opdrachten om het geleerde in de dagelijkse realiteit toe te passen en te integreren. 

Intake, coaching, training of therapie?
Ik ga uit van maximaal 8 sessies. Zijn meer sessies nodig dan spelen er mogelijke andere thema’s, die beter aangepakt kunnen worden in een therapie. Een intake moet duidelijk maken of coaching of training de beste oplossing is. Stel ik vast dat dit niet zo is dan zal ik dit kenbaar maken en jou desgewenst doorverwijzen. Ook tijdens een coachingstraject kan dit gebeuren.

 


Vraag en DoeL

Coaching en training beginnen immer met een vraag gekoppeld aan een doel. Er is een wens om te vernieuwen of te verbeteren, inzicht in iets te krijgen, een patroon of dynamiek te veranderen of een vaardigheid te verbeteren of eigen te maken om daarmee een bepaald gewenst resultaat en effect te realiseren. Vraag en doel worden in samenspraak met de opdrachtgever geformuleerd en met mijn ondersteuning verhelderd. 

Ethische Code

Als lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches ben ik gehouden aan hun ethische code. Als gecertificeerd coach en trainer bij Phoenix Opleidingen houd ik mij ook aan hun code.

Naar ethische code NOBCO

Naar ethische code Phoenix

Tarief

Tarieven zijn op aanvraag beschikbaar en zijn afhankelijk van de omvang van de opdracht, reistijd en reiskosten.

meadow-196567_1920.jpg

Workshops, trainingen & opstellingen


- 2-daagse training voor gevorderde DT-facilitators;
- 2-day advanced DT facilitation training;
- 12-daagse zelfontdekkingsreis Himalaya;
- 2-daagse workshop (werk)relatiedynamiek;
- 1 dagdeel met organisatieopstellingen;
- 1 daagse workshop vastgeroeste patronen doorbreken;
- 13 weeks coach-traject (incl. 24-uurs retraite) Step Into Your Future!

Workshops, trainingen & opstellingen


- 2-daagse training voor gevorderde DT-facilitators;
- 2-day advanced DT facilitation training;
- 12-daagse zelfontdekkingsreis Himalaya;
- 2-daagse workshop (werk)relatiedynamiek;
- 1 dagdeel met organisatieopstellingen;
- 1 daagse workshop vastgeroeste patronen doorbreken;
- 13 weeks coach-traject (incl. 24-uurs retraite) Step Into Your Future!

education-1580143.jpg

Opdrachtgevers


Opdrachtgevers